Saturday, January 18, 2020
Text Size

Tuesday, 25 June 2013 12:29

อ่านได้อ่านดี โดย ตุ๊บปอง

การอ่าน เป็นความสำคัญยิ่งของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันและในอนาคต เพราะเป็นทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้ดีขึ้นได้ เพราะ การอ่าน ถือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างองค์ความรู้และวิถีแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถนำใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วย เพราะการอ่าน นำสู่การค้นพบแนวคิดที่ดี ที่จะนำมาประยุกต์เป็นความคิดของผู้อ่านได้

การอ่าน ทำให้ได้สาระความรู้มากกว่าการหาความรู้ในวิถีอื่น ๆ เพราะสามารถอ่านเพื่อค้นหาความรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้วยเพราะสามารถนำหนังสือไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกโดยมีอายุการใช้งานไม่จำกัด

การอ่าน สร้างให้เกิดกระบวนการคิด และจิตนการอันเป็นการส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธิ เพราขณะที่ผู้อ่านอ่านจะพินิจพิเคราะห์และวินิจฉัยเนื้อหาสาระไปด้วย แล้วสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง ชีวิตครอบครัว และสังคมโดยรวมได้

นอกจากการอ่านมีความสำคัญต่อตัวผู้อ่านเองแล้ว การอ่านยังมีความสำคัญต่อ คนในสังคมจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้ และได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านไปด้วย ด้วยกระบวนในการสื่อความรู้สึกนึกคิดระหว่างกันและกัน ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยให้เกิดความงอกงามทางปัญญาทำให้ฉลาด รู้จักคิดและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล นั่นหมายถึง การอ่านจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าผู้อ่านได้ทำหน้าที่ส่งผ่านเรื่องราวที่ได้รับจากการอ่านที่ตัวเองเข้าใจไปยังผู้ฟัง ด้วยการ “การอ่านออกเสียง” สื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจเรื่องราวตามไปด้วย ซึ่งการอ่านเช่นนี้ ผู้อ่านต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี มีบุคลิก ลักษณะของผู้อ่านที่ดี อ่านถูกอักขระ อ่านชัดถ้อยชัดคำ มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่ชัดเจนในการถ่ายทอดเรื่องราว

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด