Wednesday, July 24, 2019
Text Size

เป้าหมายในการจัดรายการโทรทัศน์ครอบครัวตัวหนังสือ

1. กระตุ้นสังคมให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการสร้างความรัก ความอบอุ่นและ ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่ทุก คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อ แม่ ลูก มีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ อันถือเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน

2. เพื่อให้คนในสังคมเข้าใจถึงการเรียนรู้จาก

     2.1 หนังสือเล่มใน คือ ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และ / หรือการทำงาน รวมถึงมุมมองของผู้รู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตต่าง ๆ ในสังคม พร้อมชี้ช่องทางในการคลี่คลาย และแนวทางในการป้องกัน เป็นการใช้ชีวิตสอนชีวิต

     2.2 หนังสือเล่มนอก คือ ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และ / หรือการทำงานโดยมีหนังสือเป็นส่วนสำคัญของชีวิต รวมถึงนักคิด นักเขียน นักอ่าน ผู้จัดพิมพ์หนังสือทั้งที่มีชื่อเสียง และคนที่ได้แง่คิดชีวิต งามจากการอ่านหนังสือ

3. เพื่อเป็นช่องทางให้สังคมรู้จักมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็ก สู่หนังสือ ด้วยการกระตุ้นสังคมให้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อ แม่ ลูกมีความสุขร่วมกัน ในโลกของหนังสือ อันถือเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน

" ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาเป็นครอบครัวตัวหนังสือกับเรานะครับ "

ดูย้อนหลังรายการทีวีครอบครัวตัวหนังสือ คลิกที่นี่