Saturday, January 18, 2020
Text Size

กิจกรรมของมูลนิธิ

โครงการห้องสมุดฉบับกระเป๋า 

โครงการห้องสมุดเด็ก 

จัดหาหนังสือให้สามเณร

สร้างนักเล่า-นักอ่านมืออาชีพ 

โครงการอาสาสมัครนักอ่าน  

สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก

ห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส

Page 3 of 3