Sunday, June 24, 2018
Text Size

กิจกรรมของมูลนิธิ

โครงการพัฒนาเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยกระบวนการหนังสือนิทานเล่มแรก Bookstart

หนังสือเล่มแรก (Bookstart)

วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 

10 ปี มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด

หนังสือแฝด (Twin Book)  

กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กฯ 

โครงการนิทานในสวน 

โครงการห้องสมุดในสวน 

 วารสารหนังสือเพื่อเด็ก

อบรมพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 

หนังสือสื่อรักจากใจสู่เด็กและครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Page 2 of 3