Saturday, January 18, 2020
Text Size

กิจกรรมของมูลนิธิ

โครงการสมุดภาพนิทานพื้นบ้าน

อาหารเพล1 มื้อ หนังสือ1เล่ม

โครงการอาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม

วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 

โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด

หนังสือแฝด (Twin Book)  

กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กฯ 

โครงการนิทานในสวน 

โครงการห้องสมุดในสวน 

 วารสารหนังสือเพื่อเด็ก

อบรมพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 

หนังสือสื่อรักจากใจสู่เด็กและครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Page 2 of 3