Tuesday, March 26, 2019
Text Size

โครงการสมุดภาพนิทานพื้นบ้าน

นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่มีทั้งสาระ ความสนุกสนาน และจินตนาการ สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำลึกมีความหมายต่อการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องเล่าเฉพาะของชุมชนหรือท้องถิ่น แต่โดยสาระที่อยู่ในเนื้อหาและเรื่องราวของนิทานนั้นคือคติสอนใจ ซึ่งเป็นความรู้สากลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อผสมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ จนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมุดภาพนิทานพื้นบ้าน เป็นความร่วมมือและประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันคัดเลือกนิทานพื้นบ้านของแต่ละภาคที่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า มีอิทธิพลต่อความคิดและจินตนาการของเยาวชนในทางสร้างสรรค์เป็นการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เริ่มด้วยการคัดเลือกนิทานพื้นบ้านของภาคเหนือที่มีเนื้อหาสาระ และความสนุกสนาน มีคุณค่าต่อความคิดและจินตนาการของเยาวชนในทางสร้างสรรค์ เพื่อจัดทำต้นฉบับพร้อมภาพประกอบในรูปแบบของสมุดภาพนิทานที่อ่านได้อย่างเพลิดเพลินและเข้าใจง่าย เพื่อเสนอให้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ให้เยาวชนได้อ่านและศึกษาคติชนของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์

นี่คือการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดและร่วมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ท้องถิ่นระหว่างเยาวชน ผู้รู้ และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นโดยแท้จริง

กิจกรรม

  1. คัดเลือกนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคเป้าหมายนำมาคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในเชิงวิชาการและท้องถิ่น
  2. นำนิทานพื้นบ้านที่ผ่านการคัดสรรมาเขียนใหม่ด้วยคนในท้องถิ่น
  3. จัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบการจำหน่าย และมอบให้ฟรี