Tuesday, March 26, 2019
Text Size

กิจกรรมจัดหาหนังสือสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โครงการอาหารเพล ๑ มื้อ หนังสือ ๑ เล่ม

การศึกษาของสงฆ์ เป็นภารกิจที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทั้งในทางธรรม และทางโลกแต่ในปัจจุบันนี้ เด็กชายไทยที่เข้ามาบวชเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากไร้ที่เข้ามาเพื่อใช้ช่องทางการศึกษาในระบบสงฆ์ เป็นช่องทางเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

อาหารเพล ๑ มื้อ คือการแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายอาหารเพลสำหรับสามเณรที่บวชเรียนในวัดที่ขาดแคลน ให้ได้มีอาหารขบฉัน ที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการบ่มสร้างเหล่ากอสมณะ

หนังสือ ๑ เล่ม คือ การแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายโอกาส เพื่อให้ สามเณรได้อ่านหนังสือที่ดี และเหมาะสมกับความเป็นสมณะเพศ

ดังกล่าว คือวิถีที่จะนำเด็กสู่การเป็นสามเณรที่ดี แล้วก้าวสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสืบทอดเป็นเหล่ากอสมณะที่ดีของพุทธศาสนา ต่อไป

กิจกรรม

  1. จัดกิจกรรม อาหารเพล ๑ มื้อ หนังสือ ๑ เล่ม สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับสามเณร พร้อมมอบหนังสือดีที่เหมาะสำหรับสามเณร
  2. จัดหาหนังสือดีที่เหมาะสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
  3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามเณรเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์