Wednesday, January 23, 2019
Text Size

โครงการอาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม

การเติบโตของเด็กในวันนี้ จำเป็นที่เด็กต้องได้รับอาหารอย่างครบถ้วนทั้งอาหารกาย อาหารใจ อาหารสมอง และอาหารธรรมะ ซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพราะเด็กมิอาจรอได้

โครงการอาหาร 1 มื้อ หนังสือ 1 เล่ม มุ่งหวังในการให้ “อาหาร” แก่เด็กทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยความพิถีพิถัน

อาหาร 1 มื้อ คือการเติมท้องที่หิวโหยให้กลับมาอิ่มหนำเปลี่ยนแววตาที่พร่าหม่นให้กลับมา สดใส อุ่นหัวใจที่หมองหม่นให้กลับมาร่าเริง

หนังสือ 1 เล่ม คือ การรั้งชีวิตที่ทุกข์ท้อ ให้กลับมาสนใจใคร่รู้ ดึงชีวิตที่สิ้นหวังให้กลับมามีพลังของการแสวงหาด้วยการสนับสนุนให้ใช้หนังสือภาพ โดยใช้หนังสือนิทานภาพ ที่มีการแปลเป็นภาษามลายูถิ่น เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าทางจิตใจแก่เด็ก และครอบครัว

กิจกรรม

  1. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหาร การปรุงอาหารอาหารที่ดี มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับเด็ก
  2. จัดหาหนังสือดีที่เหมาะสำหรับเด็กในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
  3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์