Monday, January 20, 2020
Text Size

โครงการพัฒนาเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยกระบวนการหนังสือนิทานเล่มแรก Bookstart

เด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เป็นคำที่ได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ในปัจจุบันนี้ ซึ่งหมายถึง กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เด็กบางคนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างปกติ จึงต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษกว่าเด็กทั่ว ๆ ไป

เมื่อมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ใช้กระบวนการหนังสือเล่มแรก Bookstart เช่นเดียวกับเด็กปกติ หากแต่มีเวลา และความสม่ำเสมอในการพบปะกันมากขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและพ่อแม่ลูกในกลุ่มเป้าหมาย

ตลอดระยะเวลาเพียง ๖ เดือน เกิดความสำเร็จในการทำงานอย่างน่าชื่นใจ

อาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคีและพ่อแม่ที่มีใจ ใส่ใจ ตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างจริงใจอย่างสม่ำเสมอ จากความวิตกกังกลในครั้งแรก กลายมาเป็น บรรยากาศที่ผ่อนคลายจนเกิดความรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นเพียงแค่ครั้งที่ ๒ ที่ได้พบกัน และความสำเร็จที่สำคัญ คือ เพียงเดือนที่ ๓ เด็ก ๆ เริ่มนั่งอยู่กับที่แล้วจดจ่อ นั่ง นิ่งอยู่กับการดูหนังสือใหม่ๆ แปลกๆ เล่มโตๆ อยู่นิ่งนานมากขึ้นในแต่ละครั้ง นั่น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าว่าเด็ก ๆ เริ่มคุ้นเคยกับหนังสือ จนเดือนที่ ๖ ก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ในพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจน เด็กออทิสติคบางคน สามารถทำเสมือนอ่านหนังสือได้อย่างแม่นยำ และเปิดหน้าได้อย่างถูกต้อง เด็กดาวน์ซินโดรมบางคน สามารถจดจำเรื่องราวในหนังสือได้อย่างแม่นยำ และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง

ผลการดำเนินงานพบว่า

เด็กออทิสติคและเด็กดาวน์ซินโดรม ที่บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ร้อยละ ๘๑.๔๘ อยู่นิ่งและนั่งฟังจนจบ ร้อยละ ๗๐.๓๗ สนใจตลอดการจัดกิจกรรม และ ร้อยละ ๘๕.๑๘ อารมณ์ขณะฟังนิทานทุกครั้งนั้นอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความพึงพอใจ