Wednesday, July 24, 2019
Text Size

10 ปี มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ ด้วยการกระตุ้นสังคมให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ลูกให้มีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ อันถือเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้มีบทบาทสำคัญต่อสังคมในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนการผลิตหนังสือที่ดีสำหรับเด็ก รวมถึงการจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาส รวมถึงสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลอด ๑๐ ปี กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครอบคลุมประชากรถึง ๔,๑๔๘,๔๔๓ คน โดยแยกเป็นเด็กและเยาวชน ๗๐๘,๔๑๕ คน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กคนทำงานด้านการพัฒนาเด็กและผู้สนใจทั่วไป ๓,๔๔๐,๐๒๘ คน

สิ่งที่พบจากการทำงานในพื้นที่ คือ สมาชิกครอบครัวมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เด็ก ๆ มีนิสัยรักการอ่าน และฉลาดขึ้น

เป็นเพราะเมื่อเด็กยังเล็กที่มีพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังทุก ๆ วัน ทำให้ภาพของ พ่อ และแม่ เด่นชัดและแข็งแรงในจิตใจของลูก โดยสายสัมพันธ์นี้จะก่อตัวขึ้นเงียบ ๆ ช้า ๆ ทอดยาวออกและแข็งแรงมากขึ้นทุกขณะ เด่นชัด แข็งแรง และทอดยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุด

พบว่า เด็กที่มีภาพพ่อแม่ชัดและมีสายสัมพันธ์แข็งแรงจะไม่เข้าหาอบายมุขและไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลพ่อแม่ เพราะเมื่อเด็กสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่แล้ว เด็กจะสร้างตัวตนของตนเอง เด็กที่มีพ่อแม่ชัด สายสัมพันธ์ชัด ก็จะมีตัวตนที่ชัด เด็กที่มีตัวตนชัดจะรักตนเองไม่ใช้พฤติกรรมเสี่ยง และรู้ว่าอนาคตของตนเองจะไปไหน แต่เด็กที่มีตัวตนไม่ชัด จะไม่มีตนให้รัก ไม่มีตัวตนให้ดูแล ใช้พฤติกรรมเสี่ยงไปวัน ๆ และไร้อนาคต หนังสือจึงช่วยสร้างตัวตนของเด็กให้ชัด ซึ่งเด็กที่ตัวตนชัดจะไม่ทำลายตนเอง

หนังสือจึงเป็นช่องทางในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จิตใจแข็งแรงและมีอนาคต

หากทุกคนช่วยกันทำให้เด็กรักการอ่าน สังคมไทยจะได้เด็กพันธุ์ใหม่ในสามปีข้างหน้า ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่ตัวตนชัดและรักตนเองในสิบปีข้างหน้า และได้ประชากรพันธ์ใหม่ที่มีอนาคตชัด ที่พร้อมจะสร้างอนาคตในยี่สิบปีข้างหน้า

ถึงเวลาแล้วที่ต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และชวนเด็ก ๆ มาอ่านหนังสือเริ่มง่าย ๆ ..เริ่มที่ครอบครัวของเรา

การดำเนินการและพันธกิจ

นำเด็กสู่หนังสือ นำหนังสือสู่เด็ก

วัตถุประสงค์

  1. นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ
  2. รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน
  3. ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย
  4. สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด